НАУКОВІ  ПУБЛІКАЦІЇ Ільницької У. В.: ©

 

Ільницька У. В. "Паблік рилейшнз Збройних сил як фактор демократизації та оптимізації цивільно-військових відносин": Дис. кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02політичні інститути та процеси. – Львів, 2006.

 

 

(НАУКОВІ СТАТТІ):

 

 1. Ільницька У. В. Паблісіті як фактор формування позитивного політичного іміджу Збройних сил України // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. — Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України, 2002. — Вип. 13.— С. 138—143.

 

 1. Ільницька У. В. Проблема формування позитивного політичного іміджу Збройних сил України в процесі переходу до демократичного суспільства // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. — Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України, 2003.—Вип. 14. — С. 17—22.

 

 1. Ільницька У. В. Політична реклама в системі зв"язків з громадськістю Збройних сил України // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук.праць. — Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України, 2004. — Вип. 15. — С. 108—114. 

 

 1. Ільницька У. В. Паблік рилейшнз як механізм функціонування системи демократичного цивільного контролю над Збройними силами України // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. — Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України,  2005. — Вип. 16. — С. 103—108.

 

 1. Ільницька У. В. Легітимація функціонування Збройних сил України через реалізацію іміджевої PR-стратегії структури // Буковинський журнал. — 2005. — № 4. — С. 109—117.

 

 1. Ільницька У. В. Інститут Паблік рилейшнз (PR) Збройних сил України: особливості становлення та функціонування в демократичній  державі // Науково-методичні праці: Науково-методичний журнал. Політичні науки. — Т. 40. — Вип. 27. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2005. — С. 55—61.

 

 1. Ільницька У. В. Інформаційно-комунікативні служби в системі Паблік рилейшнз Збройних сил та їх роль в організації політичних PR-комунікацій // Військово-науковий вісник Військового ін-ту при НУ "Львівська політехніка". — 2006. — Вип. 8. — С. 127—137. 

 

 1. Ільницька У. В. Імідж Збройних сил як політико-психологічна категорія // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць.— Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України,  2006, жовтень. — Вип. 17. – С. 79-83.  

 

 1. Ільницька У. В. Управління інформаційними потоками та організація медіа рилейшнз у контексті  реалізації іміджевої PR-стратегії суб"єкта політики // Наукові праці. Навчально-методичний журнал. – Т. 65. – Вип. 52. Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007.– С. 18-23.                  

 

 1. Гетьманчук М. П., Ільницька У. В. Актуальне видання, що сприяє формуванню політичної і громадянської позиції української молоді // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць.— Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України,  2007. – Вип. 18. – С. 222-223.

 

 1. Ільницька У. В. Політичні стереотипи та стереотипізація мислення: роль та значення у системі іміджевих комунікацій // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. — Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України,  2007.— Вип. 18. – С. 96 – 100.

 

 1. Ільницька У. В. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади та механізми його реалізації у демократичному суспільстві // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів. – Том 9. –  № 4(35). – Част. 1. – 2007. – С. 219-222.

 

 1. Ільницька У. В. Ідея державності в системі суспільно-політичних поглядів Олега Ольжича // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 100 –річчю від дня народження О.Ольжича (Львів, 14 червня 2007 р). – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2007 р. – С. 68-75.

 

14. Ільницька У. В. Демократизація оборонної сфери через реалізацію механізмів цивільного контролю над Збройними силами // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. — Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України, 2008.— Вип. 20.– С. 63-67.

 

 1. Ільницька У. В. Армія і політика: моделі взаємодії в умовах різних політичних режимів // Держава та армія: Вісник НУ "Львівська політехніка". – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. – №612. – С. 205-211.                                                                                                                                                   

 

16.  Ільницька У. В. Паблік рилейшнз (зв”язки з громадськістю) у системі комунікацій Збройних сил демократичних країн світу: аналіз досвіду // Військово-науковий вісник. – Львів: ЛІCВ, 2008. – Вип. 10. – С. 32-47.                                            

 

 1. Ільницька У. В. Україна – НАТО: організаційно-мотиваційний аспект відносин //   Наукові праці: Навчально-методичний журнал. Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Т.79. – Вип. 66.– С. 157-161.

 

 1. Дзера М. М., Ільницька У. В. Нормативно-правове забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини й громадянина у контексті демократичних перетворень в Україні  // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів. – Том 10. – №2(37). – Част. 5. – 2008. – С. 144-153.    

 

 1. Ільницька У. В. Армія в політичній системі  суспільства: ступінь суб"єктності та форми взаємодії з владою // Матеріали наукового семінару, присвяченого 65-й річниці УПА та діяльності Р. Шухевича (Львів, 22 травня 2008 р.). – Львів, 2008 р. – С. 19-23.

 

20.  Ільницька У. В. "Технологія "переконувального впливу"(технологія переконування) у системі іміджевих вербальних комунікацій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсаревського; Упорядн.: В.О. Васютинський, І.В. Жадан, П.Д. Фролов. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 8. – С. 43-52.                                                                                             

 1. Дзера М. М., Ільницька У. В. Демократичні ідеї в політичній думці України // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів. – Том 10. – №3(38). – Част. 2. – 2008. – С. 328-333.

 

 1. Ільницька У. В. Державна інформаційна політика та її роль в реалізації національних інтересів України та демократизації суспільного життя // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів. – 2009.

 

23.  Ільницька У. В. Парламентський контроль за сферою безпеки і оборони: сутність та механізми реалізації у демократичному суспільстві // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. — Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України, 2009.— Вип. 21.   

24.  Дорошенко С. І., Ільницька У. В. Актуальні аспекти дослідження історії політичної думки: аналіз підходів сучасних французьких науковців // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць.— Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України, 2009.— Вип. 21.  

 

Участь у всеукраїнських та міжнародних

наукових і науково-практичних конференціях.

 

 1. Ільницька У. В. Концептуальні засади та принципи демократизації Збройних сил незалежної України // Україна на рубежі ХХІ ст.: суспільно-політичні трансформації та геополітичні виклики сучасності: Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф., присвяченої 14-річчю незалежності України (Львів, 8 жовт. 2005р.). — Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — С. 38-42.    

 

 1. Ільницька У. В. Інноваційні освітні технології викладання теми "PR в Збройних силах" в курсі "Політології" для курсантів Вищих військових закладів // Проблеми та перспективи викладання політології у вищій школі: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, 9—10 лист. 2004 р.). — Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004.—Ч. 1.—128 с.

 

 1. Ільницька У. В. Формування позитивного іміджу військового навчального закладу як напрям паблік рилейшнз в освітній галузі // Тези доп.  Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Управління в освіті" (Львів, 21-23 квіт. 2003 р.). — Львів: Вид-во ДЦМОНУ, 2003.—70 с.

 

 1. Ільницька У. В. Особливості державницької ідеї Володимира Винниченка // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 125 – річчю В.Винниченка (Львів, червень 2006р.). – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка, 2006. – 97 с. – С. 25 – 28.

 

5.      Ільницька У. В. Оптимізація цивільно-військової взаємодії технологіями Паблік рилейшнз у контексті забезпечення відповідності Збройних сил України  євроатлантичним стандартам  // Актуальні питання та шляхи переходу підрозділів Збройних сил України до євроатлантичних стандартів з урахуванням досвіду їх підготовки та участі у міжнародних миротворчих операціях та навчаннях: Тези доп. учасників наук.-практ. конференції . – Львів: ЛІСВ, 27 вересня 2006. – С. 35-36.

 1. Ільницька У. В. Ідея державності в системі суспільно-політичних поглядів Олега Ольжича // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 100 – річчю від дня народження О.Ольжича (14 червня 2007р.). – Львів: НУ "Львівська політехніка". – С. 68-75.

 

 1. Ільницька У. В. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади та механізми його реалізації у демократичному суспільстві // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів. –– Том 9. – №4(35). – Част. 1. – 2007. – С. 219-222.     

 

 1. Ільницька У. В. Символізація політики як чинник формування політичної свідомості та культури // Політична культура суспільства: джерела, впливи, стереотипи: Збірник статей і тез за матеріалами Всеукраїнської науково-теоретичної конференції – ХХ Харківські політологічні читання. – Х.: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України,  2008. – С. 136-138.

 

 1. Ільницька У. В. Армія в політичній системі  суспільства: ступінь суб"єктності та форми взаємодії з владою //  Матеріали наукового семінару, присвяченого 65-й річниці УПА та діяльності Р. Шухевича (Львів, 22 травня 2008 р.). – Львів, 2008 р. – С. 19-23.

 

 1. Ільницька У. В. Легітимація функціонування Збройних сил у контексті демократичних перетворень // Сучасне державотворення в Україні: проблеми теорії та історії: Матеріали круглого столу. – Львів, 2 листопада  2007 р. – Львів, 2008. – С. 97-101.

 

 1. Ільницька У. В. Особливості висвітлення політичної проблематики в курсі "Соціології" // Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду працівника ОВС: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 травня 2008р. // За науковою редакцією М.П.Гетьманчука, В.С.Бліхара. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – С. 88-92.

 

 1. Дзера М. М., Ільницька У. В. Нормативно-правове забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини й громадянина у контексті демократичних перетворень в Україні  //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики". – Львів,  12-13 червня 2008 р. //  Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Том 10, – № 2 (37). – Част.5. – Львів – 2008. – С.144-153.

 

 1. Ільницька У. В. Армія в політичній системі  суспільства: ступінь суб"єктності та форми взаємодії з владою // Матеріали наукового семінару, присвяченого 65-й річниці УПА та діяльності Р.Шухевича (Львів, 22 травня 2008). – Львів, 2008. – С. 19-23.

 

14.  Ільницька У. В. Технологія переконуючого впливу (технологія переконування) у системі іміджевих вербальних комунікацій // Матеріали 5-тої Всеукраїнської конференції "Проблеми  політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави (Київ, 23-24 жовтня). 

 1. Дзера М. М., Ільницька У. В. Демократичні ідеї в політичній думці України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2008). // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів. – 2008. – Том 10. – № 3(38) – Част. 2. – С. 328-333.

 

16.  Ільницька У. В. Механізми реалізації парламентського контролю за діяльністю органів виконавчої влади в країнах з різними формами державного правління // Матеріали 1-ої Міжнародної конференції молодих вчених НSS-2009 (Україна, Львів, 14-16 травня, 2009р.). – Львів, 2009. – С. 143-145.

 1. Ільницька У. В. Державна інформаційна політика та її роль в реалізації національних інтересів України та демократизації суспільного життя // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18 червня 2009 p.).

 

 1. Ільницька У. В. Інститут омбудсмена як структурний елемент системи парламентського контролю та  механізм захисту прав і свобод  людини  й громадянина  //  Матеріали Круглого Столу "Юридична наука та актуальні проблеми забезпечення прав людини" (Львів, 12 грудня 2008 р.). 

 

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

Навчальні посібники та підручники

 

1.Теорія та практика комунікації: навчальний посібник / Н.М.Білас, В.В. Гулай, А.Я. Добрянський, У.В. Ільницька, Ю.О.Лунь, Р.Я. Пасічний / За заг. ред. В.В.Гулая. – Львів, 2006. – 112 с.                                                                                                         

 

2. Словник-довідник політологічних термінів / Авт. колектив: Бучин М.А., Волинець О.О., Волощук С.М., Гетьманчук М.П., Гулай В.В , Дорошенко С.І., Дзера М.М, Ільницька У.В., Кривизюк Л.П., Мирський Р.Я., Пасічний Р.Я., Плазова Т.І., Поліщук М.В., Сивак О.І., Ткачук П.П., Тумашов А.В., Турчин Я.Б., Харченко В.І., Шлемкевич Л.П. — Львів: Військовий ін-т НУ "Львівська політехніка", 2006. — 228 с. 

 

3. Геополітика. Військово-політичний аспект: Навчальний посібник. – Львів: ЛІСВ, 2008. – 343 с.                                                                                        

 

4. Конфліктологія: Словник: поняття, категорії, терміни. – За ред.: М.П. Гетьманчука, П.П.Ткачука. – Львів: ЛІСВ, 2007. – 205 с.                                         

 

5. Соціологія: Курс лекцій / Уклад.: Ільницька У.В., Папікян А.Л., Палійчук В.В., Стадник В.В., Турчин Я.Б. – Львів: ЛІСВ, 2008. – 95 с.                                                 

 

6. Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни. – 2-ге вид., доповнене / В.С.Бліхар, М.А. Бучин, М.П.Гетьманчук, У.В. Ільницька, І.П.Карий, З.Й.Куньч, В.П.Ортинський, П.П. Ткач, Я.Б. Турчин, О.І. Сивак, Л.П.Шлемкевич. – Львів, 2008. – 314 с. 

 

Навчально-методичні розробки:

1.     Політична діяльність і політичні технології: Матеріали і методичні поради до лекції з курсу політології / Укл.: М.П.Гетьманчук, І.Ю.Карпінський, О.Ю.Мороз, У.В.Ільницька. — Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка" , 2004. — 28 с.

 

2.    Теорія та практика комунікацій. Плани та методичні рекомендації з підготовки  до семінарських занять для студентів спеціальності “Міжнародна інформація" / Укл.: Гетьманчук М.П., Гулай В.В., Ільницька У.В., Ткачук П.П. — Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 20с.

 

3.    Методичні вказівки по підготовці до семінарських занять з курсу "Теорія та практика комунікації" для студентів денної форми навчання спеціальності "Міжнародна інформація" / Укл.: М.П.Гетьманчук, В.В.Гулай, У.В. Ільницька, О.М.Олексин, Р.Я. Пасічний, Т.І.Плазова, О.І.Сивак, П.П.ткачук, А.В.Тумашов, Я.Б.Турчин, Л.П.Шлемкевич. — Львів: Військовий ін-т НУ "Львівська політехніка", 2005. – 27 с.

 

4.    Зв’язки із громадськістю (Public relations): розширений конспект лекції з курсу "Теорія та практика комунікації" для студентів денної форми навчання спеціальності "Міжнародна інформація" / Укл.: М.П.Гетьманчук, В.В.Гулай, У.В.Ільницька, Р.Я.Пасічний, Т.І.Плазова, П.П.Ткачук, Я.Б.Турчин, О.М. Хімяк, Л.П.Шлемкевич. — Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка",  2006. — 38 с.

 

5.    Демократія як політичний режим: Конспект лекції з курсу "Особливості перехідних суспільств" з методичними вказівками для студентів денної форми навчання спеціальності "Соціологія та соціальна робота" / Укл.: Гетьманчук М.П., Гулай В.В., Ільницька У.В., Пасічний Р.Я., Плазова Т.І., Хімяк О.М., Турчин Я.Б. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 28 с.

 

6.    Ідея державності в політичній думці України: розширений конспект лекції з курсу політології з методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей і курсантів "Військового інституту. Методичні рекомендації / Укл.: М.П.Гетьманчук, В.В.Гулай, У.В.Ільницька, О.М.Олексин, Р.Я.Пасічний, Т.І.Плазова, О.І.Сивак, П.П.Ткачук, А.В.Тумашов, Я.Б.Турчин, Л.П.Шлемкевич. — Львів: Військовий ін-т НУ "Львівська політехніка", 2005. — 30 с.

 

7.    Ільницька У. В. Політичні режими: розширений конспект лекції з курсу політології з методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей і курсантів Військового інституту: Методичні рекомендації. – Львів: ЛІСВ, 2007. – 44 с.

 

8.   Ільницька У. В. Нація як суб"єкт політики: Конспект лекції з курсу "Політологія" з методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей і курсантів Військового інституту: Методичні рекомендації. – Львів: ЛІСВ, 2007. – 24 с.

 

9.   Ільницька У. В. Недемократичні політичні режими та особливості їх трансформації: Конспект лекції з курсу „Політологія” з методичними рекомендаціями для самостійної роботи студен­тів усіх спеціальностей і курсантів Інституту Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів: ЛІСВ, 2007. – 30 c.

 

10. Ільницька У. В. Держава і громадянське суспільство: Конспект лекції з курсу „Політологія” з методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей і курсантів Інституту Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів: ЛІСВ. – 2007. – 24 c.

11. Ільницька У. В. Політологія: плани  і методичні вказівки  до семінарських занять  для студентів усіх спеціальностей і курсантів Інституту сухопутних військ  ім. Гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів: Вид-во НУ „Львівська політехніка”, 2008. – 38 с.

 

12.Основні світові моделі соціальної політики (моделі держав загального добробуту): Конспект лекції з курсу "Основи аналізу соціальної політики" та методичні вказівки для студентів денної форми навчання спеціальностей "Соціологія" та "Соціальна робота" / Укл.: Бучин М.А., Ільницька У.В., Луцишин Г.І., Папікян А.Л., Плазова Т.І., Турчин Я.Б., Хімяк О.М.  – Львів, Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – 32с. 

 

13. Соціологія парламентаризму: Плани  і методичні вказівки  до семінарських занять для студентів спеціальності "Соціологія" / Укл.: М.А.Бучин, М.П.Гетьманчук, У.В. Ільницька, Г.І.Луцишин, Р.Я.Пасічний, Т.І.Плазова, Я.Б.Турчин, О.М.Хімяк. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. – 16с.

 

14. Ільницька У. В. Політологія: Плани і методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 200. – 28 с.

 

15.Політологія: Плани та методичні вказівки до підгтовки контрольної роботи для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету "Львівська політехніка" / Укл.: Я.Б.Турчин, М.А. Бучин, О.О. Волинець, У.В. Ільницька, Л.О. Кучма, Г.І. Луцишин, Р.Я. Пасічний, Т.І. Хімяк. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. – 40 с.      

 

Сфера наукових інтересів:

-         Теорія держави та влади;

-         Особливості функціонування політичних інститутів в сучасних демократичних суспільствах;

-         Політичні комунікації;

-         Політичний маркетинг та менеджмент.

 

Викладає дисципліни:

 

 Розробка: Юрій Тишкун © 2009  Дата останньої зміни: 06.09.2009 22:14:26Хостинг от uCoz